Общи условия

Общи условия за използване на уебсайт http://happybabies.bg

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява Общите условия или условията на ползване на сайта happybabies.bg, които уреждат правилата за използване на happybabies.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача. Ако не приемете Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги happybabies.bg, обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни. Политиката е неразделна част от тези Условия.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. ВИА ВЕСТА ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. Дукатска планина №2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания под ЕИК 206119928. 2.2. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Дукатска планина №2, email: sales@happybabies.bg, телефон: 0887993009. Телефонът за връзка е платен. 2.3. ВИА ВЕСТА ЕООД администрира електрония магазин HAPPY BABIES, под формата на сайта happybabies.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Продавач – ВИА ВЕСТА ЕООД, наричано за краткост НВ

3.2. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса happybabies.bg.

3.3. Клиент, потребител, купувач – е всяко физическо лице на или над 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от НВ (по електронен път, телефона и др.) или по съществуващ договор за използване на НВ и което е заявило създаването и използването на Акаунт. 3.4. Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

3.5. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в сайта. Клиентът е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

3.6. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от стоки, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на стоки и услуги посредством получаването на търговски съобщения от негова страна.

3.7. Списък – селекция в раздел Любими продукти, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува.

3.8. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента, да добавя Стоки и услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

3.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между НВ и Клиента, чрез който Клиентът заявява на НВ, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки от Сайта.

3.10. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Сайта, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.11. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризиране на Сайта, марката НВ или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от преме посочен от Продавача.

3.12. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки през Сайта, неразделна част, от които са настоящите Общи условия за ползване на Сайта.

3.13. Съдържание

 – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

– съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

– всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на НВ на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

– информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

– данни относно Продавача.

3.14. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.15. Транзакция – действието от страна на НВ по възстановяване на платена от Клиента сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през сайта, осъществявано единствено по банков път.

        3.16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 4.1. Общите условия на НВ обвързват всички Клиенти на Сайта.

4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте:

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. НВ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Сайта. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Сайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. НВ полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, НВ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от НВ се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Сайта като направи Поръчка по електронен път. Поръчката може да бъде направена с регистрация на акаунт или без регистрация.

5.2. НВ ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление НВ прави по електронен път (имейл).

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи НВ уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне получената предварително цена на Продукта.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Сайта с цел покупка на стоки или услуги е възможно с или без регистрация. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, се счита за израз на съгласие с Условията.

6.2. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква Клиентът да попълни коректно задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес, телефон и др.). Клиентът отговаря за всички действия, извършени чрез неговия акаунт с използване на неговото потребителско име и парола за достъп. Клиентът се задължава незабавно да уведоми НВ в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

6.3. НВ си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Потребител до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на НВ по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Продажби“ на НВ, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. НВ не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта начини за контакт.

7. ЦЕНИ

7.1.  Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на Продавача към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

7.2. Всички цени на Стоките на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му, както и всички изисквани по закон данъци или такси.

7.3. НВ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

7.4. НВ може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Продавача. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

7.5. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

8. ПОРЪЧКА

8.1. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. НВ няма да носи отговорност за такива несъответствия.

8.2. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.3. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

8.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на НВ във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на НВ да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който НВ ще изпълни поръчката.

8.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на НВ да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

• предоставените от Клиента данни в сайта са непълни и/или грешни;

• Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

9. ФАКТУРИРАНЕ

9.1. Цените на Стоките, обявени в Сайта, са крайни и включват всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

9.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

9.3. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

9.4. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

9.5. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят/Купувачът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

9.6. В случай, че в акаунтът на Клиента/Потребителя/Купувача има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

10. ПЛАЩАНЕ

10.1. Купувачът може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 

  • Наложен платеж  – плащане в брой на куриер, в момента на доставката
  • Банков превод – при потвърждаване на поръчката, потребителя получава уникален номер на поръчката и данни на Продавача за извършване на превода. Купувачът би следвало да посочи като основание на превода наред с другите данни и номера на поръчката.

10.2. Ако Купувачът избере опцията за доставка с куриер и плащане в момента на доставката, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

10.3. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента/Купувача. Затова НВ препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

11. ДОСТАВКА НА СТОКИ

11.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

11.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл sales@happybabies.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

12. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

12.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от него или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

12.2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Купувачът трябва да уведоми недвусмислено Продавача за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

12.3. Продавача публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

12.4. За упражняване правото на отказ Продавача предоставя на Купувачът възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път, стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Продавача незабавно изпраща на Купувача потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

12.5. Купувачът е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Продавача или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която купувача е упражнил правото си на отказ от договора.

12.6. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

12.7. Разходите по връщането на продукта се поемат от Клиента/Купувача/Потребителя.

12.8. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

12.9. Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

12.10. В случай че Клиентът не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми Продавача за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

12.11. Когато във връзка с изпълнението по договора Продавачът е направил разноски и Купувачът се откаже от договора, НВ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

12.12. Потребителят/Купувачът/Клиентът няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

– за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

12.13. НВ възстановява на Купувача заплатената от него цена за върнатите стоки, като възстановяването на сумите се извършва чрез банков превод, в срок от 14 работни дни.

13. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

13.1. При доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

13.2. При доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

13.2. При всички други случаи, предвидени със закон.

14. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

14.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на НВ.

14.2. НВ има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

14.3. Нищо в сключения между НВ и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на НВ последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на НВ върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на НВ.

14.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

14.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на НВ за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между НВ и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на НВ, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

14.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на НВ няма да се счита за съгласие от страна на НВ да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от НВ.

14.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от НВ.

15. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

15.1. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на НВ, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

(1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;

 (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

15.2. С предоставянето на свои данни на НВ (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват НВ или трети лица, партньори на НВ, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, с които НВ може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.

15.3. С предоставянето на свои лични данни на НВ, Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на НВ и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

16. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

16.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

16.2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с Продавача.

16.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

16.4. След покупката на Стока или Услуга, НВ ще изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно:

• Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга

16.5. Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения, като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Happy Babies или като се свърже с Happy Babies за тази цел.

17. РЕКЛАМАЦИИ

17.1. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Клиентите следва да се свържат с Продавача на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/                                  /Подпис на потребителя

 18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

19. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

20. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

21. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

22. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

23. Изменение на общите условия

23.1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

23.2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

23.3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

24. Приложимо право

24.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.