Фейсбук игра

Общи условия на играта:

Харесай и сподели Happy Babies одеялце.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „Харесай и сподели Happy Babies одеялце.

Харесайте и последвайте фейсбук страницата HAPPY BABIES.

Споделете поста с играта.

Споделете в коментар, линк към одеялцето от сайта happybabies.bg, което харесвате и бихте желали да спечелите.

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Период на провеждане на играта: от 00:00 ч. на 21.10.2020 г. до 24:00 ч. на 31.10.2020 г.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от ВИА ВЕСТА ЕООД, ЕИК 206119928, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта.

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в играта не се обвързва със закупуването на продукти.

2. Условия на участие:

Харесайте и последвайте фейсбук страницата HAPPY BABIES.

Споделете поста с играта.

Под публикацията във Фейсбук профила на HAPPY BABIES https://www.facebook.com/happybabies.bg/, всеки участник трябва да сподели в коментар, линк с вид и цвят на одеялцето, което харесва от сайта happybabies.bg

До участие в играта няма да бъдат допускани позорни, клеветнически, неприлични, порнографски, обидни, застрашителни или незаконни материали. До участие в играта няма да бъдат допускани материали, които може да представляват или насърчават поведение, което би се сметнало за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би нарушило по друг начин закона или правилата за използване на Фейсбук.

Всеки участник може да участва с 1 брой коментар.

На томболен принцип ще бъдат избрани 2 (двама) участници, включили се в играта и изпълнили всички посочени условия за участие, всеки от които ще получи като подарък 1 брой от посоченото от тях одеялце.

3. Имената (или посочените имена в профилите във Фейсбук) на спечелилите участници ще бъдат обявени във Фейсбук профила на HAPPY BABIES https://www.facebook.com/happybabies.bg/ на 01.11.2020 г.

4. Участниците, чиито имена са обявени като печеливши, трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение в профила HAPPY BABIES https://www.facebook.com/happybabies.bg/ във Фейсбук, за да бъдат уточнени трите им имена, точен адрес за получаване на спечелената награда и телефон за контакт до 17:00 часа на 04.11.2020 г.

Ако след този срок Организаторът не е получил необходимата му информация за изпращане на спечелената от конкретния участник награда, на 06.11.2020 г. организаторът еднократно тегли и обявява нови печеливши до попълване на първоначално обявената бройка награди. В последвалата допълнителна томбола нямат право да участват спечелилите в първата томбола участници.

5. Наградите ще бъдат доставени в срок от 10 дни от получаване на данните на всеки спечелил участник на посочения по т.4 адрес от куриер за сметка на Организатора. Доставка се извършва само на територията на Република България.

6. В случай, че някой от спечелилите участници бъде отстранен поради факта, че не отговаря на настоящите правила, на 06.11.2020 г. се провежда еднократно нова томбола за попълване на първоначално обявения брой печеливши.

В последвалата допълнителна томбола нямат право да участват спечелилите в първата томбола участници.

7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която участниците участват в играта.

2. Организаторът не носи отговорност за изгубени или недостигнали до него коментари по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на Интернет доставчиците.

3. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

4. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в същата.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от ВИА ВЕСТА ЕООД, ЕИК 206119928, телефон за контакт +359 88 799 3009, имейл адрес: advert@happybabies.bg.

2. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Фейсбук, име, телефонен номер и адрес), ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание дадено от участника съгласие.

3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Фейсбук) ще бъдат съхранявани за срок до 14 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.

Личните данни на участниците, спечелили награда (име на профил във Фейсбук, име, телефонен номер и адрес), ще бъдат съхранявани за срок от 3 месеца след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.

5. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

6. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.

7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта и получаване на спечелена награда. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта и да получи спечелената награда.

VI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им.